RAVLJEN

družba za storitve d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja

RAVLJEN, družba za storitve, d.o.o., Vodnikova ulica 1, 3000 Celje

ID za DDV: SI25282484, matična številka: 3416739000,

IBAN SI56 0311 8100 0741 719, odprt pri SKB banki d.d.

Splošni pogoji poslovanja

Stranki se sporazumeta, da izvajalec za naročnika vodi poslovne knjige in opravlja druge računovodske storitve, izdeluje davčne obračune, prav tako pa lahko opravlja tudi druge storitve, povezane z opravljanjem računovodskih storitev z dnem, ko je izvajalec prejel prvo dokumentacijo od naročnika.

Storitve so:

 1. kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige),
 2. vodenje pomožnih knjig in razčlenjevalnih razvidov (analitične evidence terjatev in obveznosti, analitične evidence osnovnih sredstev),
 3. analitično razvidovanje stroškov in prihodkov,
 4. sestavljanje letnega poročila skladno z ZGD in SRS za poslovne potrebe in za namene javne objave ter statistične potrebe,
 5. vodenje davčnih evidenc (npr. evidenc po predpisih o DDV) ter sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. obračun davka od dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali po Zakonu o dohodnini ter sestavljanje drugih davčnih obračunov,
 6. obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik te pogodbe (kot npr. avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin in drugih), vključno z izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi predpisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu in ob zaključku leta),
 7. sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za potrebe uprave, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z zakonom in drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, ZPIZ in morebitnih drugih državnih inštitucij ter drugih oseb (npr. banke, zavarovalnice) na željo naročnika,
 8. svetovanje na področju računovodenja, priprave verodostojnih knjigovodskih listin ter na drugih področjih, povezanih z računovodenjem in vodenjem davčnih evidenc ter izdelavo obračunov,
 9. sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih naročnikovega poslovanja. 

ODGOVORNOST

Za storitve je izvajalec odgovoren, da so opravljene strokovno in rokovno skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s tega področja. Storitve opravlja izvajalec v svojih prostorih in s svojo opremo. 

Izvajalec in naročnik se zavežeta obravnavati podatke, ki jih pridobita drug o drugem, kot poslovno skrivnost med in v primeru prenehanja sodelovanja.

Izvajalec naročnika obvešča o spremembah zakonodaje na računovodskem in davčnem področju za potrebe njegove dejavnosti. 

Naročnik sam sprejema poslovne odločitve in s tem tudi odgovornost zanje.

Izvajalec lahko za izdajanje listin, njihovo kroženje in obdelavo ter za drugo podporo poslovanju naročnika izdaja ustna ali pisna navodila, za izvajanje katerih odgovarja naročnik sam. 

Naročnik je odgovoren dati izvajalcu vse potrebne informacije, podatke in listine, ki omogočajo izvajalcu poznavanje podjetja naročnika tako, da lahko išče optimalne rešitve pri računovodenju.

Naročnik se zaveže pripravljati in posredovati izvajalcu knjigovodsko dokumentacijo pravočasno, najkasneje do 12. v mesecu za pretekli mesec oziroma v rokih, ki jih dogovorita izvajalec in naročnik in skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi, tako da:

 • so izpiski transakcijskega računa urejeni po zaporednih številkah in da so pri vsakem izpisku priložene pripadajoče specificirane kompenzacije ter druge razčlenitve prometa z ustreznimi specifikacijami ter morebitnimi pojasnili,
 • so izdani računi razvrščeni po zaporednih številkah in opremljeni z ustreznimi carinskimi ali drugimi dokumenti
 • so prejeti računi urejeni po datumu prejema in likvidacijski številki ter s strani naročnika potrjeni (likvidirani) za knjiženje v poslovne knjige, s priloženimi carinskimi listinami in prevzemnicami blaga. Prejeti računi za osnovna sredstva morajo imeti oznako, da gre za nabavo osnovnih sredstev ter najmanj še podatke o predvideni življenjski dobi sredstva, o datumu usposobitve in datumu pričetka uporabe). 
 • Če izvajalec izda posebna pisna navodila za likvidacijo prejetih računov, jih je naročnik dolžan upoštevati.
 • je blagajniški dnevnik urejen po datumu in zaporednih številkah ter je opremljen z ustreznimi oštevilčenimi prejemki in izdatki ter drugimi prilogami (likvidiranimi prejetimi računi, obračuni potnih stroškov in podobno),
 • so drugi dokumenti, ki imajo značaj knjigovodske listine (npr. obračuni potnih stroškov, obračuni materialnih stroškov, rekapitulacije materialnega ali blagovnega knjigovodstva, podatki za obračun plač, drugi zbiri in specifikacije) opremljeni tako, da nedvoumno pričajo o vsebini poslovnega dogodka in izvajalcu omogočajo pravilno evidentiranje v poslovne knjige. 

Za resničnost in verodostojnost posredovane dokumentacije odgovarja naročnik. Za nepravilnosti v davčnih in knjigovodskih razvidih ter obračunih, do katerih bi prišlo zaradi zamude naročnika pri dostavi dokumentacije ali zaradi dostave neustreznih in nepopolnih listin, odgovarja naročnik.

Šteje se, da so osnovne določbe predpisov o davčnem priznavanju odhodkov, obveznosti obračunavanja DDV in drugih davkov naročniku znane, v kolikor pa ima naročnik dileme ali vprašanja, se o njih posvetuje z izvajalcem storitve. Skladno s temi pravili je naročnik dolžan izstavljati dokumentacijo in likvidirati prejete račune ter druge listine, ki so podlaga za prepoznanje stroškov.

Naročnik se zaveže vse knjigovodske listine arhivirati pri sebi in jih hraniti v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Materialno in blagovno knjigovodstvo se zaveže voditi naročnik sam. Podatke o porabi materiala in blaga se naročnik zaveže sporočati izvajalcu po dogovoru, praviloma mesečno, vendar najmanj enkrat letno in to do 15. januarja za preteklo leto po stanju na dan 31.12. skupaj z inventurnim elaboratom in do 15. dne v mesecu, ki sledi poslovnemu letu, za preteklo poslovno leto po stanju na zadnji dan poslovnega leta, če je poslovno leto različno od koledarskega. 

Obračun stroškov (potnih in ostalih) se zaveže opravljati naročnik sam in jih prilagati neposredno k izplačilnemu instrumentu ali temeljnici, če stroški, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, še niso izplačani. Za verodostojnost, vsebino in resničnost obračunov stroškov odgovarja naročnik.

Višino plač določa naročnik sam s pogodbo o zaposlitvi. V pogodbi o zaposlitvi je naročnik dolžan natančno določiti način obračunavanja plače, tako da je nesporno določeno ali so v plači zajeti vsi dodatki, ali pa posebej določiti posamezne dodatke in njihovo višino. Način obračunavanja plač kot tudi vse spremembe se zaveže naročnik nedvoumno sporočiti izvajalcu.

Ob zaposlitvi novega delavca je naročnik dolžan posredovati izvajalcu tudi M1/M2 obrazec, davčno številko ter pogodbo o zaposlitvi (oziroma najmanj jasen pregled načina obračunavanja plač) in to v 5 dneh po zaposlitvi, v nasprotnem primeru naročnik prevzame vso odgovornost za morebitno ne izdelavo obračuna plače ali morebitno napačno izdelavo obračuna plače.

Naročnik se zaveže izročiti izvajalcu vse morebitne spremembe podatkov za obračun plač za zaposlene najkasneje do tretjega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, sicer lahko izvajalec uporabi podatke za obračun plač predhodnega meseca. 

CENE STORITEV IN NAČIN PLAČILA

Cena za opravljene storitve je  po dogovoru.

Izvajalec od 1. do 8. v mesecu izstavi račun za pretekli mesec oz. v osmih dneh po opravljenih storitvah. Datum dokončanja storitve je zadnji dan meseca za katerega se izstavlja račun, če se ta izstavlja mesečno. 

V primeru zamude plačila se naročnik zaveže plačati zakonite zamudne obresti po izstavljenem obračunu s strani izvajalca v roku 8 dni od datuma izstavitve obračuna obresti.


Naročnik se zaveže račune izvajalca plačevati najkasneje v osmih dneh od datuma izstavitve računa. 

KONČNE DOLOČBE

Stranki lahko sporazumno prekineta poslovanje  in določita odpovedni rok, ki ne more biti daljši od treh mesecev. V odpovednem roku je treba določiti roke in način predaje dokumentov. 

Naročnik lahko enostransko odpove to pogodbo, odpoved mora biti dana v pisni obliki in vsaj 3 mesece pred dejanskim prenehanjem sodelovanja. 

Odpovedni rok prične teči od dneva, ko izvajalec prejme pisno odpoved naročnika, poslano s priporočeno pošiljko.

Izvajalec lahko enostransko odpove opravljanje storitev:

 • če naročnik sili izvajalca k nezakonitim dejanjem oz. k opustitvi zakonitih dejanj,
 • če naročnik dvakrat zaporedoma ne poravna svojih obveznosti do izvajalca,
 • v drugih primerih, s trimesečnim odpovednim rokom. 

Odpoved velja za primere po prvih treh alinejah iz prejšnjega odstavka od dneva, ki ga določi izvajalec, za druge primere pa velja odpoved od dneva, ko naročnik prejme pisno odpoved.

V primeru odpovedi se stranki sporazumeta, da se naročnik zaveže plačati vse obveznosti za opravljene storitve izvajalca ter za izpise poslovnih knjig in prenos dokumentacije v roku 8 dni po izstavitvi računa s strani izvajalca, izvajalec pa se zaveže izročiti vso dokumentacijo in izpise poslovnih knjig v roku 5 dni od prejema plačila po zadnjem računu izvajalca. 

Vse morebitne spore bosta stranki poskušali reševati sporazumno, sicer bo spor reševalo sodišče po sedežu izvajalca.

 

Celje, 15.10. 2008

Direktor:            
Barbara Ravljen Bornšek

Odstop od pogodbe brez naknadnega roka

106. člen OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA

Upnik lahko odstopi od pogodbe, ne da bi pustil dolžniku dodatni rok za izpolnitev, če iz dolžnikovega ravnanja izhaja, da svoje obveznosti niti v dodatnem roku ne bo izpolnil.

Splošni pogoji so sestavljeni na podlagi Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) o opravljanju računovodskih storitev.

© 2023 Ravljen, d.o.o.