RAVLJEN

družba za storitve d.o.o.

Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija za društvo Mujcekov domek«

Veljavnost: od 11. 9. 2017

1. Splošne določbe

Ponudnik in Organizator storitve: Društvo Mujcekov domek, Vodnikova ulica 1 3000 Celje, davčna št.: 33018081 (v nadaljevanju: organizator storitve).

Ponudnik komunikacijske poti: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije. Pri storitvi »SMS Donacija za društvo Mujcekov domek« lahko sodelujete vsi naročniki/uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije v (nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov). Za uporabo storitve »SMS Donacija za društvo Mujcekov domek« ni starostnih omejitev. Telekom Slovenije ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika. Telekom Slovenije ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

 

2. Definicije pojmov

Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe: Društvo Mujcekov domek

»SMS Donacija za društvo Mujcekov domek«, je organizirana dejavnost za Pomoč pri iskanju začasnih namestitev, oskrbi in iskanju novega doma za zapuščene in zavržene živali. Preprečevanje nekontroliranega razmnoževanja prostoživečih mačk in pomoč socialno ogroženim lastnikom mačk za potrebe sterilizacije in kastracije mačk.

Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, ki je pristopil k storitvi »SMS Donacija za društvo Mujcekov domek«, z zahtevo oz. SMS-sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo MUC5. Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje Telekomu Slovenije na številko 1919 in vsebuje ključno besedo MUC5 v obliki teksta. Telekom Slovenije ta SMS-sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku družbe Telekom Slovenije. Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga Telekom Slovenije pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMSsporočilo. Telekom Slovenije v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve. Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: SPU) se pri uporabi storitve »SMS Donacija za društvo Mujcekov domek« uporabljajo smiselno.

 

3. Trajanje storitve

Storitev »SMS Donacija za društvo Mujcekov domek« je uporabnikom omogočena od 18. 9. 2017 in praviloma traja do vključno 30. 9. 2018.

 

4. Postopek prijave na storitev »SMS Donacija za društvo Mujcekov domek«

1. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo MUC5 na kratko številko 1919.

2. Uporabnik iz 1919 prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z vsebino: »Zahvaljujemo se za donacijo, z njo ste pripomogli k zmanjšanju nekontroliranega razmnoževanja prostoživečih in domačih mačk«

 

5. Cenik storitve

ceniktelekom

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku Telekoma Slovenije, d. d.

Cene za odhodna SMS-sporočila: vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku Telekoma Slovenije.

Cene za različna dohodna SMS-sporočila: posredovani SMS-i se uporabniku zaračunajo 5 EUR.

Naročniki Telekoma Slovenije, Mobi uporabniki:

I. zahvalno sporočilo pri donaciji -brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za Društvo Mujcekov domek):

II. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,

III. če storitev ni na voljo.

Na mesečnem računu Telekoma Slovenije bodo prikazani:

 poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS-sporočil,

 sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko Donacije SMS.

Mobi uporabnik lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na Mobi računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na Mobiračunu dovolj visoko. Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja organizator storitve. Telekom Slovenije zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS, ki jih je prejel na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se Telekom Slovenije obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa Telekom Slovenije sporočilo zavrže.

V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja ali ima poln predal za sporočila SMS, uporabniku storitev ponudnika izvede in se šteje, da je ponudnik storitev opravil, Telekom Slovenije pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.

 

6. Zasebnost in varstvo podatkov

Društvo Mujcekov domek in Telekom Slovenije se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

 

7. Reklamacije in pomoč

Organizator storitve je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: Društvo Mujcekov domek, Vodnikova ulica 1, 3000 Celje; mujcekov.domek@gmail.com; 040 343 249. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti,  jih mora uporabnik v skladu s SPU nasloviti na Telekom Slovenije, d.d., Služba za naročniška razmerja, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od prejema računa.

Ljubljana, 18. 9. 2017                                                               organizator storitve:

                                                                                            Društvo Mujcekov domek

 

© 2020 Ravljen, d.o.o.